ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ «ΑΞΙΑΣ»

  • Πότε και πως χρησιμοποιούμε τη Στρατηγική Πώλησης Οφελών Αξίας (Value Driven Strategy)
  • Πως εντοπίζουμε ευκαιρίες που θα δώσουν «αξία» στον πελάτη
  • Πως ποσοτικοποιούμε κάθε μορφή οφέλους (λύσεις, άυλα οφέλη, τιμή, υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας)
  • Υπολογίζουμε τους δείκτες IMPACT για να αξιολογήσουμε τα συστατικά της αξίας κάθε οφέλους που προσφέρουμε
  • Προσδιορίζουμε με ακρίβεια την αξία που προσφέρουμε στους πελάτες μέσα από τη διαδικασία QPL (Quantify-Project-Link)
  • Με ποιους τρόπους και πότε παρουσιάζουμε την «αξία» της πρότασής μας στον πελάτη
  • Εφαρμογή της Στρατηγικής VDS & των εργαλείων παραγωγής «αξίας» για τον πελάτη, μέσα από ενασχόληση με αληθινά case studies