ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

  • Εντοπισμός & χαρτογράφηση των υπευθύνων λήψης αποφάσεων, του «επικυρωτή»,  των ατόμων με δύναμη επιρροής και των ανερχόμενων αστέρων  στο περιβάλλον του πελάτη
  • Αναπτύσσοντας έναν εσωτερικό «καθοδηγητή» στο περιβάλλον του πελάτη
  • Αντιμετωπίζοντας τους gatekeepers
  • Τακτικές πώλησης στα τέσσερα επίπεδα δέσμευσης (Champion, Supporter, Doubter, Οbstructionist) στην ιεραρχία των αποφάσεων
  • Τακτικές αντιμετώπισης συνηθισμένων δυσκολιών της πώλησης σε πολλαπλά επίπεδα
  • Καθορισμός προτεραιοτήτων, επιπέδων δέσμευσης και βέλτιστης συχνότητας επικοινωνίας
  • Αναγνώριση των εσωτερικών δικτύων του πελάτη και διασυνδέσεις με τους βασικούς παίκτες
  • Πρόβλεψη και αντιμετώπιση των “yellow flags”
  • Ανάπτυξη ενός πλάνου δράσης στρατηγικής πώλησης σε πολλαπλά επίπεδα
  • Τακτικές πλοήγησης σε έναν σύνθετο πελάτη (10 τακτικές πώλησης σε διαφορετικά επίπεδα)