ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

  • Τρόπος ανάλυσης των  major/key accounts για τον εντοπισμό  στρατηγικών ευκαιριών συνεργασίας
  • Αναπτύσσοντας «στρατηγικούς στόχους» & «στόχους αξίας» για κάθε account
  • Εφαρμογή της « Στρατηγικής της Ευθυγράμμισης»  για να «κλειδώσουμε» την εταιρία που εκπροσωπούμε ως  τον «προμηθευτή επιλογής», σύμβουλο και  σύμμαχο του πελάτη
  • Κατανομή των πόρων μας ανάλογα με το δυναμικό του πελάτη
  • Κατάκτηση πρόσβασης καθέτως & οριζοντίως τόσο στους υπεύθυνους λήψης απόφασης όσο και στα ευρύτερα πρόσωπα επιρροής (influencers) από το περιβάλλον του πελάτη
  • Διασύνδεση με top-level στελέχη του πελάτη για να κατανοήσουμε την οπτική, τους μακροπρόθεσμους στόχους & το όραμά τους
  • Ενοποίηση στρατηγικών όπως η διαπραγμάτευση, η συμβουλευτική πώληση , η πώληση σε ομάδα, σε διαφορετικά επίπεδα επιρροής …
  • Πως σχεδιάζουμε ένα Master Plan για κάθε σημαντικό  πελάτη – SBD TOOLBOX & Simulations