ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑ

  • Οι 10 εντολές της Συνεργατικής Διαπραγμάτευσης ( Win-Win Negotiating)
  • Οι προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη διαπραγμάτευση στην πώληση
  • Τα 4 στυλ Διαπραγμάτευσης & ο εντοπισμός του δικού μας «φυσικού στυλ»
  • Επιλέγοντας το κατάλληλο «Στυλ Διαπραγμάτευσης» βάσει της Στρατηγικής & του επιθυμητού αποτελέσματος
  • Ο σχεδιασμός & η υλοποίηση της Συνεργατικής Διαπραγμάτευσης μέσα από 6 βήματα
  • Αναμοχλεύοντας & εξισορροπώντας τη δύναμη στις διαπραγματεύσεις των πωλήσεων
  • Οι Τακτικές της Συνεργατικής Διαπραγμάτευσης
  • Απαντώντας σε αντίπαλες τακτικές διαπραγμάτευσης
  • Win –Win : Εντοπίζοντας συμφέροντα πίσω από τοποθετήσεις
  • What if scenarios, ομαδικές συζητήσεις και προσομοιώσεις διαπραγμάτευσης  για πρακτική εξάσκηση